Barn och ungdomar har rätt att delta och få sin röst hörd!

Idag är det den Internationella dagen för mänskliga rättigheter. En dag till för att fira mänskliga rättigheter samt ett tillfälle att uppmärksamma specifika rättigheter varje år. FN har valt temat för årets mänskliga rättighetsdag som handlar om inkludering och rätten att delta. Man betonar att alla människor, även; kvinnor, ungdomar, funktionshindrade, minoriteter, ursprungbefolkning, fattiga och marginaliserade människor, har rätt att få sin röst hörd och delta i politiska beslut.

Den 10 december 1948 antogs, av FNs generalförsamling, den allmänna deklarationen för mänskliga rättigheter. Detta dokument kom att lägga grunden för framtida mänskliga rättighetsdokument och konventioner. Mycket har hänt på 64 år, men mycket återstår att göra och förändra.

Den allmänna deklarationen gäller ALLA människor, barn som vuxna. Men eftersom barn ändå ofta hamnade i skymundan i diskussioner om mänskliga rättigheter bestämde FN år 1989 att anta en konvention specifik för barn; Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Enligt Barnkonventionen har barn alltid rätt att få delta, bli lyssnade på och få sin röst hörd i alla beslut som berör och påverkar dem. Detta är en av konventionens grundprinciper. Barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Det vill säga, att ju äldre och mognare ett barn är desto större inflytande ska barnets åsikt ha i det slutgiltiga beslutet. Men även små barn måste bli lyssnade till. Trots det är det fortfarade vanligt att vuxna tar beslut utan att konsultera barn.

Vi på Plan anser att barns erfarenheter och åsikter är viktiga. Barn och ungdomar utgör mer än hälften av världens befolkning i utvecklingsländer. Därför har vi ett stort engagemang och arbete för barns deltagande. Egypten är ett exempel på hur Plan arbetar med barns deltagande.

I Egypten representerar ungdomar mellan 10-29 år 40 % av befolkningen. Trots att ungdomar är den största samhällsgruppen i landet exkluderas de. Den statliga policyn underminerar deras möjligheter att delta och engagera sig i sociala aktiviteter.  Efter 25 januari revolutionen 2011 förändras ungdomarnas situation drastiskt då ungdomar ifrån alla samhällsgrupper stod upp och bevisade sig vara aktiva samhällsmedlemmar, kapabla att förändra sitt samhälle och sin situation. Det finns dock fortfarande barn och ungdomar som är marginaliserade och som inte känner att deras åsikter räknas eller påverkar eftersom det saknas tillräckligt med plattformar för deltagande. Plan arbetar med att förändra denna situation genom att arbeta med lokala partners för att organisera ungdomsgrupper. I grupperna får ungdomarna utbildning i kommunikation, ledarskap, strategisk planering, planering och fördelning av resurser, metoder för utveckling av samhället osv. Plan stöttar och hjälper grupperna att uttrycka sina åsikter i beslut som rör dem genom att sätta upp ungdomsstyrelser som kopplas samman med samhällsutvecklingsorganisationer, ungdomscentrum och andra organisationer på nationell nivå. Plan har arbetat med ungdomsgrupper i Egypten i över 5 år och har idag 60 aktiva grupper med över 1000 engagerade ungdomar för samhällsutveckling. Varje grupp har gjort stor skillnad i sina byar och genomdrivit sina frågor och idéer för en bättre miljö, för att öka kunskapen om rättigheter och skapa kampanjer för att minska våld mot flickor och mycket mer.

Pojke som filmar TV programmet Hear Us Out, Egypten. Foto: Plan / Ahmad El-Nemr
Pojke som filmar TV programmet Hear Us Out, Egypten. Foto: Plan / Ahmad El-Nemr

Plan har även skapat mediegrupper med ungdomar i Egypten.  Det finns cirka 30 grupper med 3000 aktiva deltagare. Grupperna arbetar med massmedia, social media, teater och cirkus för att kommunicera och debattera olika teman. Bland annat har man skapat ett TV program, Hear Us Out, som är väldigt populärt och som sänds över hela landet. I programmet presenterar och pratar ungdomsgrupper om frågor som berör dem. Exempel som teman som tagits upp är demokrati, våld i skolan, barnäktenskap, handikappades rätt, gatubarn osv. Flera miljoner människor tittar och berörs av sändningarna.

Vill du veta mer om Plans arbete i Egypten?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *