Plan påverkar beslut på internationell nivå

BARNRÄTTSVECKAN I NEW YORK Mellan den 8 oktober – 28 november är FN:s Generalsförsamlings tredje utskott samlat för att diskutera och fatta beslut kring sociala och humanitära frågor samt mänskliga rättigheter. Plan är på plats för att påverka språk och innehåll i de resolutioner som arbetas fram som handlar om barns rättigheter. Till hjälp använder sig Plan av redan existerande dokument och rapporter inom människliga rättigheter som berör barn. Tanken är att resolutionerna, som i sig bara är viljeyttringar och riktlinjer för stater, ändå ska få ett så slagkraftigt innehåll och språk att det påverkar staters handlande.
Det tredje utskottet består av samtliga FN:s medlemsländer. Även särskila rapportörer, kommittéordföranden och oberoende experter deltar i diskussionerna. Sveriges delegation i utskottet består av personal från svenska representationen i New York och tillresande personal ifrån Utrikesdepartementet.

Den här veckan 15 oktober – 19 oktober kallas barnrättsveckan eftersom det kommer hållas speciella sammanträden och sessioner kring just barns rättigheter. Den huvudsakliga barnrättsresolutionen (även kallad omnibus-resolution) diskuteras varje år. I år är rättigheter för barn från ursprungsbefolkningar huvudtema. Generalsekreterarens rapport 2012 om Barnkonventionens status i världen behandlar detta tema och kommer vara till stöd vid lobbyarbetet för resolutionen. Rapporten ger rekomendationer till medlemsstaterna där rätt till utbildning för barn från ursprungsbefolkningar får en central roll. Speciellt talas om stöd för utbildning för flickor, unga tjejer och kvinnor. Även frågor såsom våld i skolan, genusbaserat våld (inklusive skadliga traditionella sedvänjor), sexuell exploatering och trafficking tas upp i rapporten, vilka är problemområden som Plan driver väldigt tydligt. Läs mer om Plan Sveriges kampanj för flickors rättigheter

Två andra resolutioner som Plan kommer att arbeta aktivt för under barnrättsveckan är resolutionen om förbud av kvinnlig könsstypning samt resolutionen om födelseregistrering. Vi på Plan Sverige är extra måna om resolutionen om förbud av könsstympning där vi ser en stor utmaning att finna formuleringar som inte bara stannar på lagstiftningsnivå utan ger konsekvenser för staters agerande och förändringar av attityder i samhället. Det krävs att stater aktivt arbetar för att bryta skadliga sedvänjor och destruktiva attityder kring könsstympningsfrågan. En resolution om förbud av könsstympning kan komma att stärka andra mer juridiskt bindande dokument såsom Barnkonventionen och Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, även kallad Kvinnokonventionen.
Ordförande för FNs barnrättskommitté, Jean Zermatten, och specialrapportören om våld mot barn, Marta Santos Pais, kommer under veckan att rapportera till Tredje kommittén angående sitt arbete under året. Plan har ett särskilt nära sammarbete med Marta Santos Pais i arbetet för att förhindra våld mot barn. Specialrapportörens mandat kommer att gå ut inom kort och Plan vill påverka att mandatet ska förlängas och att hennes arbete ska finansieras av FNs budget snarare än av statliga och enskilda givare. Jag vill veta mer om Marta Santos Pais arbete.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *